Sign In
Not register? Register Now!
You are here: HomeThesisSocial Sciences
Pages:
56 pages/≈30800 words
Sources:
20 Sources
Level:
Other
Subject:
Social Sciences
Type:
Thesis
Language:
English (U.S.)
Document:
MS Word
Date:
Total cost:
$ 39.95
Topic:

Thesis Writing Assignment About China as Rising Power (Thesis Sample)

Instructions:

The aim of this thesis is to illustrate how economic growth of China is reflected in its economic and military power in specific parts of the world through realist theory of international relations. First chapter of this thesis will deal with theoretical concept of economic and military power based on realist interpretation of power. It will be explained why realist concept of power will be suitable for aim of this thesis. Second chapter will deal with operationalization of research question and objective of this thesis. It will be justified why China is suitable example for showing how rise of domestic economy is reflected in economic and military power abroad. It will be explained why cases of Africa and Southeast Asia are suitable for illustrating Chinese economic and military power in specific parts of the world. Third Chapter will firstly illustrate rise of Chinese economic strength in terms of GDP. Than will be shown how this economic growth is reflected in rapid rise of Chinese FDI in Africa, what will be indicator of Chinese economic power in Africa. Lastly will be illustrated increased Chinese military presence (area of operations, deployment) and more firm policies in Southeast Asia at the beginning of the XXI century. Such concept of Third Chapter is supposed to fulfill aim of this thesis and show how rise of Chinese economy is reflected in its economic and military power in specific parts of the world.

source..
Content:
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED
Čína ako rastúca veľmoc a jej pozícia na začiatku 21. storočia
Bakalárska práca
Študijný program: Európske štúdiá
Študijný odbor: 3.6.1 politológia
Ústav: Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Školiteľ: Mgr. Matúš Halás, PhD.
Bratislava, 2014 Danilo Hinic
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES
China as rising power and its role at the beginning of the
21st century
Bachelor Thesis
.
Study Program: European Studies
Study Field: Political Science 3.6.1
Institute: Institute of European Studies and International Relations
Supervisor: Mgr. Matus Halas, PhD
Bratislava, 2014 Danilo Hinic
1047757620000
1047756667500
Expression of Gratitude
Hereby I want to sincerely thank to Mgr. Matus Halas, PhD. for his guidance and supervising of my work, very helpful advices and helping with useful literature
Čestne Prehlasenie
Čestne prehlasujem že na bakalarskej praci som samostatne pracoval na zaklade literatury ktorej uplny prehlad je v zozname použitej literatury
Bratislava, 14th April 2014 Danilo Hinic
Abstrakt
HINIC, Danilo. Čína ako rastúca veľmoc a jej pozícia na začiatku 21. Storočia. [Bakalárska práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta sociálnych a ekonomických vied; Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Školiteľ: Mgr. Matúš Halás, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Bratislava: FSEV UK, 2014. 62 s.
Cieľom tejto práce je preukázať ako je ekonomický rast Číny reflektovaný v jej ekonomickej a vojenskej sile v určitých častiach sveta prostredníctvom realistickej teórie medzinárodných vzťahov. V prvej kapitole charakterizujeme teoretický koncept ekonomickej a vojenskej sily založený na realistickej interpretácii sily. Druhá kapitola sa zaoberá operacionalizáciou výskumnej otázky a cieľom tejto práce. Zdôvodníme prečo je Čína vhodným príkladom ako je rast ekonomiky reflektovaný v ekonomickej a vojenskej sile v zahraničí, taktiež prečo Afrika a Juhovýchodná Ázia sú vhodným príkladom na ilustráciu Čínskej ekonomickej a vojenskej sily v určitých častiach sveta. V tretej kapitole najskôr ilustrujeme rast ekonomickej sily Číny prostredníctvom HDP. Následne preukážeme ako je tento ekonomický rast reflektovaný v prudkom náraste priamych čínskych investícií v Afrike, čo bude indikátorom ekonomickej sily Číny v Afrike. V závere tretej kapitoly bude ilustrovaná zvyšujúca sa vojenská účasť Číny a viac pevných politík v Juhovýchodnej ázii na začiatku 21. storočia. Predpokladáme, že takýto koncept tretej kapitoly splní cieľ tejto práce a ukáže ako je ekonomický rast Číny reflektovaný v jej ekonomickej a vojenskej sile v určitých častiach sveta.
Kľúčové slová: Čína, ekonomický rast, Afrika, zahraničné investície, Juhovýchodná Ázia, vojenská účasť
Abstract
HINIC, Danilo. China as rising power and its role at the beginning of the 21st century. [Bachelor Thesis]. Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences. Institute of European Studies and International Relations. Supervisor: Mgr.Matus Halas,PhD. Degree of Professional qualification: Bachelor of European Studies. Bratislava: FSEV UK, 2014. 62 p.
The aim of this thesis is to illustrate how economic growth of China is reflected in its economic and military power in specific parts of the world through realist theory of international relations. First chapter of this thesis will deal with theoretical concept of economic and military power based on realist interpretation of power. It will be explained why realist concept of power will be suitable for aim of this thesis. Second chapter will deal with operationalization of research question and objective of this thesis. It will be justified why China is suitable example for showing how rise of domestic economy is reflected in economic and military power abroad. It will be explained why cases of Africa and Southeast Asia are suitable for illustrating Chinese economic and military power in specific parts of the world. Third Chapter will firstly illustrate rise of Chinese economic strength in terms of GDP. Than will be shown how this economic growth is reflected in rapid rise of Chinese FDI in Africa, what will be indicator of Chinese economic power in Africa. Lastly will be illustrated increased Chinese military presence (area of operations, deployment) and more firm policies in Southeast Asia at the beginning of the XXI century. Such concept of Third Chapter is supposed to fulfill aim of this thesis and show how rise of Chinese economy is reflected in its economic and military power in specific parts of the world.
Key words: China, economic rise, Africa, FDI, Southeast Asia, military presence
Preface
I have been interested in China for many years. I even lived there for some period of my life. I am interested in Chinese culture, philosophy, traditions, tai chi, language and politics.
In recent years my attention is focused on rising power of China. China is becoming very important actor in international relations. Its power is visible in political, economic and military aspects. Position of China in the world is much stronger than before in economic, political and military aspect. It has permanent seat in Security Council of the United Nations. It is world second largest economy which is important for and competitive with other world economies. China possesses one of strongest world militaries and has second biggest military budget in the world. Economic and military presence of China in the world was increased thanks to rise of Chinese domestic economy. Since 1978 Chinese domestic economy is rapidly developing and together with rapid development of domestic economy its economic and military presence abroad is increasing too. I noticed rise of importance of China and I wanted to make some work which will deal with Chinese economic and military power.
After classes of international relations at our faculty I became inspired to more deeply analyze realist theory of international relations. Actually this theory seems to me as really realistic because almost everything what is happening in the world today is very similar to that what this theory claims. Therefore I wanted to make interesting for me combination of dealing with power of China in terms of realist interpretation of power. I believe that such combination of realist interpretation of power and rising power of China would mean great opportunity to apply some theory which I have learned at our faculty.
Table of Contents
INTRODUCTION…………………………………………………………..........................1
1. Theory Power and Measuring of Power……………………………………........3
1.1 Different Perceptions of Power in International Relations…………….........................4
1.2 Economic/ Military Power and Theoretical Limitations................................................7
2. Methodology……………………………………………………………………….......12
2.1 Operationalization……………………………………………………………………..12
2.2 Case Study…………………………………………………………………………......16
3. Rise of China……………………………………………………………………….....18
3.1 Rise of Chinese Economy……………………………………………………….........18
3.1.1 Indicators of Chinese economic growth……………………………………......19
3.1.2 Growth of Chinas GDP………………………………………&hel...
Get the Whole Paper!
Not exactly what you need?
Do you need a custom essay? Order right now:

Other Topics:

  • Master Thesis Assignment On Human Rights in Afghanistan
    Description: The aim of this thesis is to analyze the international organizations status, competences and implementation in conflict area- Afghanistan...
    61 pages/≈16775 words| 23 Sources | Other | Social Sciences | Thesis |
  • The Role of Institution Management on Academic Performance of Students
    Description: Management is an ability of receiving things done through individuals. It is the procedure arranging, sorting out, driving and controlling the endeavors of association individuals and of utilizing all other authoritative assets to accomplish expressed hierarchical objectives. ...
    90 pages/≈24750 words| 60 Sources | Other | Social Sciences | Thesis |
Need a Custom Essay Written?
First time 15% Discount!